Home‏ > ‏

קהילה בראש

"קהילה בראש"


תוכניות קהילתיות בבית חינוך וילקומיץ ללימודי שדה וקהילה 

"בית עם שורשים וכנפיים"

 

כחלק מהיות בית הספר קהילתי בהגדרתו, וכחלק מצורך שעלה לחיזוק הקשר בין בית הספר לקהילה, נבנתה תכנית מעגלית-הוליסטית רב שנתית, היוצאת מן הכיתות אל הקהילה ומכניסה את הקהילה אל המרחב הבית ספרי.

בבסיס הרעיון עומדת התפיסה בה כל שכבה תקבל על עצמה תחום קהילתי, ממנו יגזרו מטרות ותירקם תכנית שנתית של עשייה קהילתית.

התחומים נקבעו בשיתוף עם המחנכות ויישארו קבועים.

המוטו יוסד כך שתלמידים ייחשפו לפנים שונות של תרומה ועשייה קהילתית בכל שנת לימודים – כך שעם הגיעם לסיום הלימודים היסודיים במושבה, יכירו התלמידים את הקהילה טוב יותר, על רבדיה ותחומיה השונים, ומתוך כך יחוזק הקשר בין ביה"ס לקהילה ולהיפך.


אגרות ברכה מתלמידי כתה ג' לאמני ראש פינה


תלמידי כיתה א' הכינו אגרות ברכה לותיקי ראש פינה.

תלמידי כיתה ב', תולים אגרות ברכה שהכינו עבור המתנדבים בקהילת ראש פינה.תלמידי כיתה ג', מברכים את אומני ראש פינה.תלמידי כיתה ד' מברכים את מרק השותף האולטמטיבי בנושא חקלאות בראש פינה.Comments