Home‏ > ‏

למידה בחירום

שבוע הגלישה בטוחה שיתקיים ב 5-9.2.2017
תרגיל לשעת חירום ב-יתקיים במחוז צפון ביום שלישי 14/2/2017 בין השעות 16:00-22:00
כל בית ספר יקבע את שעת התרגול המתאימה למורים בין השעות 16:00-22:00
השנה בשעת התרגול- כל ביה"ס יבצע את התרגיל.  מחנכים מול תלמידיהם.

1.כיתות ה-ו המבצעות את משימת הלמידה השיתופית יפעלו בתיאום עם ביה"ס המקביל
מורים מקצועיים מוזמנים להצטרף למחנכים כמורים עמיתים בכיתת הקלאסרום.

2.בתי הספר נדרשים להיערך ולבצע בתרגיל 2 פעולות מרכזיות: שיח מקוון ב"זרם" של הקלאסרום, וביצוע משימה לימודית- פעילות מתוקשבת ו/או השתתפות בהרצאה מקוונת.

3.
כבכל שנה משתתפות כל הכיתות כולל כיתות א'-ב' (בהן ניתן להשתתף גם ללא יוזרים). הורים יכולים לסייע.

הרצאות מקוונות מטעם המטה הארצי ניתן להירשם כשיפתח בקרוב

הודעות ועדכונים לאורך התרגיל באתר החירום המחוזי  וגם בענן החינוכי

הלמידה מרחוק בחירום ובענן החינוכי  במרחב החירום הבית ספרי

הודעות מיוחדות :
א. בתי הספר נדרשים להיערך ולבצע בתרגיל 2 פעולות מרכזיות: שיח מקוון, וביצוע משימה לימודית- פעילות מתוקשבת ו/או השתתפות בהרצאה מקוונת. 

ב. בתרגיל השנה משתתפות כל הכיתות כולל כיתות א'-ב' (בהן ניתן להשתתף גם ללא יוזרים). הורים יכולים לסייע.

ג. חידוש השנה- הרצאות מקוונות מטעם המטה הארצי ניתן להירשם כשיפתח בקרוב -


 - מפגשי הדרכה לקלאסרום למי שזקוק:


(שימו לב, לא לשכוח להכניס במטלה את הקישור למשימה עצמה מספק התוכן. זה נשמט מהסרטון)

 לפניכם סרטון הסבר לתלמידים .