Home‏ > ‏

מוביל פדגוגיה איכותית

שמחים לבשר שנבחרנו בשנת תשע''ו לתוכנית הדגל של האגף לחינוך יסודי "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית"

האגף לחינוך יסודי החל בשנת תשע"א בהפעלת התכנית  "בתי-ספר מובילי פדגוגיה איכותית" התכנית ממוקדת בקידומם של תהליכי הוראה-למידה איכותיים ובשיפור הישגי התלמידים בתחום האקדמי ובתחום החברתי ערכי, בתהליך למידה משמעותי של מנהל בית הספר וצוותו החינוכי.התכנית ממוקדת בבתי ספר אשר מנהליהם מסוגלים להוביל שיפור בתהליכי הוראה-למידה ולשמש כבתי ספר מדגימים.

צוות בית החינוך יוצא למסע על מנת להעמיק את החיבורים בין התפיסות החינוכיות, החזון, הערכים המובילים והפדגוגיה. תוך כדי המסע יוגדר העיקרון הפדגוגי שלאורו נפעל, נקדם ונשביח את ההוראה והלמידה בבית החינוך.

בעתיד יהפוך בית החינוך למרכז הפצת ידע לבתי ספר אחרים במחוז. 


העיקרון הפדגוגי של בית החינוך:

"למידה במרחבים פתוחים המזמנת אוטונומיה למורה ולתלמיד, מטפחת מוטיבציה פנימית להוראה ולמידה ומחזקת תחושת שייכות"
בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותיתסנאות להטמעת העיקרון הפדגוגיComments