Home‏ > ‏חיים ברשת‏ > ‏

תוכנית עבודה בית ספרית חיים ברשת

תוכנית עבודה שנתית חיים ברשת- בי"ס וילקומיץ ראש-פינה 

שכבת גיל

אוקטובר


תשרי בדגש על שיתוף והשתתפות


נובמבר


חשוון בדגש על מעורבות חברתית

דצמבר


כסלו בדגש על השונות 

ינואר


טבת

בדגש

על ניהול קונפליקטים 

פברואר


שבט בדגש על אחריות


מרץ


אדר בדגש על נתינה

אפריל

ניסן בדגש על אחדות ושונות 

מאי

יוני


א

 

 

מצבי סיכון ברשת+מתן כלים כיצד לפעול

כללים מנוקדים 

פעילות יצירתית עם תמרורים 

 

חשיבות השמירה על המידע האישי

 

 

 

מצבי סיכון ברשת

ב

 

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול


 

חשיבות השמירה על המידע האישי

 

 

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול

ג


 תרבות השיח ברשת +פרטיות ברשת

כלים כיצד לפעול 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול


 

חשיבות השמירה על המידע האישי

נורמות התנהגות ברשת

גלישה בטוחה בגיל צעיר

 

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול


ד


 תרבות השיח ברשת+פרטיות ברשת

זכויות יוצרים

מצגת מפעילה

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול

בריונות

פרטיות

מה אתם הייתם עושים ?

בריונות ברשת

רשת ביטחון


פרטי או ציבורי

רמזור הפרטיות שלי


נורמות התנהגות ברשת

מה אתם הייתם עושים?

סכנות ברשת

משפט ציבורי- אלימות בפייסבוק

אינטרנט בטוח


שיתופיות ברשת

וניהול אורח חיים בריא


עושים טוב ברשת

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול


ה

תרבות השיח ברשת +פרטיות ברשת

שיח ברשת כיצד?

 

זכויות יוצרים

חוק זכויות היוצרים 

פעילות זכויות יוצרים 

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול

בריונות

פרטיות

יום מקוון - אבטחת מידע אישי 

נורמות התנהגות ברשת

שיתופיות ברשת

וניהול אורח חיים בריא

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול

ו

תרבות השיח ברשת +פרטיות ברשת

שיח ברשת כיצד?

רשתות חברתיות

זכויות יוצרים


שלי או לא שלי? פעילות

פעילות זכויות יוצרים 

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול

בריונות

פרטיות


יום מקוון - אבטחת מידע אישי 

נורמות התנהגות ברשת

שיתופיות ברשת

וניהול אורח חיים בריא

 

מצבי סיכון ברשת +מתן כלים כיצד לפעול